Integriti Dalam Kehidupan

Perbendaharaan kata integriti pada asalnya bukanlah merujuk kepada konsep yang ada hubung kaitnya dengan kehidupan manusia. Menurut Oxford English Dictionary, perkataan ini yang berakar umbi daripada kata adjektif bahasa Latin ‘integer’ diguna pakai asalnya untuk menggambarkan keutuhan sesuatu struktur atau binaan (structural integrity). Hanya pada 1659, kosa kata ini diperluaskan penggunaannya untuk membezakan konsep benar dan salah dalam kehidupan manusia.

Pelbagai definisi integriti mula diketengahkan antaranya sebagai kualiti kejujuran dan ketinggian prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh seseorang individu. Selain itu, integriti turut ditakrifkan sebagai tahap konsistensi antara nilai moral yang dipegang seseorang individu dengan cerminan tingkah laku (perkataan atau perbuatan) yang ditunjukkannya.

Individu yang berintegriti akan tetap mematuhi peraturan walaupun di kala lampu merah menyala dan tiada sesiapa di situ kecuali diri anda sendiri pada jam 2 pagi. Ini kerana takrif integriti memerlukan individu bertingkah laku berdasarkan prinsip moral dan nilai-nilai etika, tanpa mengambil kira sama ada dilihat ataupun tidak. Justeru, untuk menjadi manusia yang berintegriti memerlukan seseorang individu itu menjadi manusia yang bermoral dan beretika dalam semua aspek kehidupan pada setiap masa.

Individu yang berintegriti akan tetap mematuhi peraturan walaupun di kala lampu merah menyala & tiada sesiapa di situ kecuali diri anda sendiri pada jam 2 pagi.

Dalam aspek tadbir urus dan pentadbiran organisasi misalnya, keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Tidak kira sama ada dalam organisasi awam mahupun swasta, pemegang jawatan ataupun pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi, tanpa memikirkan implikasi perbuatan mereka terhadap imej organisasi dan negara.

Ketirisan maklumat organisasi dan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan indeks persepsi antarabangsa terhadap kemampuan negara membendung amalan korupsi merupakan contoh implikasi negatif yang didorong oleh perbuatan warga kerja yang tidak berintegriti.

Dalam aspek pendidikan pula, tindakan oleh individu-individu tidak berintegriti boleh mencemar kesucian bidang yang sangat penting untuk membangunkan modal insan negara ini. Perbuatan-perbuatan seperti melakukan plagiat, memanipulasi kelayakan akademik, dan sebagainya bukan sahaja akan menjejaskan reputasi si pelakunya, tetapi juga boleh mengakibatkan kualiti sistem pendidikan negara di semua peringkat dipertikaikan secara keseluruhan.

Natijahnya, persekitaran pendidikan yang seharusnya merupakan lapangan untuk menerapkan nilai moral dan etika yang tinggi dalam diri generasi muda negara, hari ini turut dinodai oleh perbuatan golongan individu tertentu yang tidak berintegriti.

Dalam konteks kepimpinan pula, integriti menjadi teras yang sangat penting untuk dijadikan asas penilaian kepada keberkesanan barisan kepimpinan semasa dalam apa jua situasi. Seseorang pemimpin yang berintegriti bukan sahaja perlu ‘bersih’, tetapi juga perlu kelihatan ‘bersih’ pada sebilang masa.

Dalam sejarah peradaban manusia, terlalu banyak contoh yang menunjukkan kejatuhan pemimpin yang tidak berintegriti atau yang terpalit dengan isu dan skandal yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tuntasnya, integriti pemimpin yang boleh dipersoal akan menyebabkan integriti organisasi atau kumpulan manusia yang dipimpinnya turut dipertikaikan. Pada masa sama, dilema yang dihadapi oleh para pengikut adalah sejauh mana perlunya mereka untuk terus taat dan setia kepada pemimpin yang memiliki integriti diri yang meragukan.

Kesimpulannya, membentuk diri untuk menjadi seorang individu yang berintegriti bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, setiap individu yang inginkan kelangsungan kehidupan yang cemerlang pada masa hadapan perlu berusaha sedaya mungkin untuk memperkukuh integriti diri sendiri dan individu-individu di bawah tanggungjawab masing-masing.

Memetik kata-kata cendekiawan Albert Einstein;

“…integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful…”

Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memperkasa dan membudayakan amalan integriti dalam semua aspek kehidupan bagi memastikan negara Malaysia akan sentiasa ditunjangi oleh ahli-ahli masyarakat madani yang memiliki integriti diri yang tinggi, insya-Allah.

Sumber: Utusan Online | Rencana | 27 Disember 2016

Oleh: LT. KDR. (B) Dr. Abu Yazid Abu Bakar, beliau ialah Pensyarah Kanan (Bimbingan dan Kaunseling), Jabatan Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

TABIKA KEMAS Pintar STREAM

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Secara umumnya, Industri 4.0 pertama bermula di Jerman pada tahun 2011 semasa pameran teknologi industri dan perdagangan terbesar di Jerman.  Pada akhir 2013, Revolusi Industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0 atau IR4.0) muncul dan merupakan kesinambungan daripada peningkatan automosi beserta rangkaian Internet dan proses-proses fizikal lain. Teknologi baru tersebut termasuklah automasi, simulasi, analisis dan big data, penggunaan robotik, cloud dan Internet of Things (IoT).

Menurut Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Malaysia semasa Kolokium Pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) 2018, terdapat 13 kemahiran yang diperlukan oleh industri pekerjaan dalam menempuh era IR4.0. Antara kemahiran yang paling penting adalah kemahiran belajar melalui pengalaman, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Hal ini menjelaskan bahawa kemahiran komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kerjasama merupakan kemahiran yang perlu dipupuk dalam diri kanak-kanak hari ini.

Dalam konteks Malaysia, STEM merujuk kepada dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi kepada pelajar. Forum Ekonomi Dunia melalui The Future of Job Report Tahun 2016, Academy of Science Malaysia (ASM), Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi (MOSTI) menjelaskan pada masa akan datang, bidang pekerjaan berkaitan dengan STEM merupakan keperluan dengan anggaran keperluan pekerjaan berjumlah satu (1) juta menjelang 2020.

TABIKA KEMAS Al-Ghazale, Chabau, Melaka dijenamakan sebagai TABIKA KEMAS Pintar STREAM yang bertemakan pendidikan “Aviation Model”

STEM KEPADA STREAM

Fenomena Revolusi Industri 4.0 turut memberi memberi tempias kepada KEMAS yang mana persediaan yang rapi perlu dilakukan bagi memastikan kelestarian Pendidikan Awal Kanak-Kanak di KEMAS terus releven serta seiring dengan hasrat Kerajaan melahirkan modal insan berkemahiran digital bagi berdepan cabaran Revolusi Industri 4.0.

Untuk itu, KEMAS telah mengambil inisiatif memperluaskan bidang STEM kepada STREAM, di mana bidang seni (art) serta nilai murni (religion) turut diintegrasikan dalam Sains, Teknologi, Engineering (Kejuruteraan) dan Matematik (STEM) supaya melalui estetika dan kreativiti, minat kanak-kanak terhadap bidang STEM dapat dipupuk dengan lebih mudah. Nilai murni seperti kasih sayang, baik hati dan bekerjasama turut dijadikan sebahagian daripada STEM kerana nilai adalah asas kepada kemenjadian kanak-kanak di masa akan datang.

Susulan daripada itu, KEMAS telah membangunkan Modul e-STREAM TABIKA KEMAS dengan kerjasama pakar-pakar dari bidang pendidikan seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA), Competency in Early Childhood Education (CECD Group – CACHE UK) dan Pertubuhan Sekolah Belantara.

3 OBJEKTIF UTAMA

Dalam usaha menarik minat kanak-kanak terhadap bidang STREAM ini, KEMAS juga telah mewujudkan e-STREAM, iaitu satu aplikasi yang boleh digunakan oleh Pemaju Masyarakat TABIKA KEMAS supaya proses pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih interaktif.

Tiga (3) objektif utama KEMAS komited dalam memperkenalkan STREAM adalah:

  1. Menarik minat kanak-kanak terhadap bidang berkaitan STREAM terutamanya Tunjang Sains dan Teknologi;
  2. Sebagai panduan kepada Pemaju Masyarakat untuk merangka proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan STREAM dengan lebih berkesan; dan
  3. Sejajar dengan hala tuju pendidikan arus perdana yang menekankan konsep 4K (komunikasi, kolaboratif, kerjasama dan pemikiran kritis).

TABIKA RINTIS

TABIKA Rintis bagi Program STREAM ini bermula di TABIKA KEMAS Al-Ghazale, Chabau, Melaka yang dijenamakan sebagai TABIKA KEMAS Pintar STREAM yang bertemakan pendidikan “Aviation Model”. Struktur bangunan TABIKA KEMAS ini seakan-akan bentuk pesawat yang mempunyai ruang kokpit dalam pesawat di ruang pembelajaran dalam TABIKA dan Pusat Menara Kawalan seakan-akan berada di lapangan terbang di perkarangan TABIKA ini. Pelancaran TABIKA Rintis bagi Program STREAM TABIKA KEMAS ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Rina binti Mohd Harun, Menteri Pembangunan Luar Bandar pada 11 Oktober 2018.

MEMANDANG KE HADAPAN

Program STREAM ini akan diperluaskan di TABIKA KEMAS seluruh Malaysia menjelang 2023 dengan kerjasama pakar akademik atau pihak industri berkaitan supaya program ini lebih bersifat inklusif. Modul Pembelajaran STREAM juga akan dikreatifkan dan ditambah baik dengan pelbagai tema seperti Agrotechpreneur, Eco Education, Geoscience, Aquatic Science, Medical Science, Aerospace, Oil & Gas, Automotive, Robotic, Astronomy, Marine dan Safety (army) sebagai perancangan jangka panjang dalam tempoh lima (5) tahun.

Mulai tahun 2019, 14 buah TABIKA KEMAS Pintar STREAM (1 Negeri/ 1 TABIKA KEMAS) akan diwujudkan mengikut tema yang ditentukan dan ianya akan turut akan diperluaskan lagi dari masa ke semasa kepada TABIKA yang lain. Kerjasama pintar bersama sektor korporat dan swasta akan dipergiatkan pada masa akan datang, khususnya dalam bidang berkaitan STREAM untuk membangunkan sendiri modul pembelajaran di TABIKA KEMAS pada masa akan datang.

STREAM TABIKA KEMAS melalui pendekatan “belajar sambil bermain” yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak

Oleh: Unit Komunikasi Korporat KEMAS